วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการงานควบคุมและสอดส่อง

ศาลสั่งคุมความประพฤติ
- เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบนัดคุมความประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติ
พบเจ้าหน้าที่ธุรการคดี
รับคดีและจ่ายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ


พบพนักงานคุมประพฤติ
(รับทราบเงื่อนไข)
ชี้แจงเงื่อนไขและรวบรวมข้อมูล

เข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู
(เงื่อนไขของศาล/พนักงานคุมประพฤติ)
- วิเคราะห์วางแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำผิด
- ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ผิดตามแผน/เงื่อนไขของศาล

- ติดตามประเมินผล
- รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
- ทำงานบริการสังคม
- อบรมธรรมมะ
- อบรมจริยธรรม
- อบรมฝึกอาชีพ
- กิจกรรมอบรมความรู้ ฯลฯ
- รับการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ


จัดทำรายงานเสนอศาล
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
รายงานพ้นคุมด้วยดี

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
รายงานผิดเงื่อนไข
** ศาลออกหมายจับ**

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น