วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่านิยมร่วม

ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตระหนักคุณ่าของศักดิ์ศรีมนุษย์
มีความศรัทธา  ภาคภูมิใจในวิชาชีพ   และรักการให้บริการ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ทำงานเป็นทีม    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รักการเรียนรู้    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


2 ความคิดเห็น: