วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการทำงานของสำนักงานคุมประพฤติ

กระบวนการสืบเสาะและพินิจ
ศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำเลย
ภายใน 15 วัน หรือขยายได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 30 วัน
1.เตรียมเอกสารคำสั่งสืบเสาะและพินิจ, บัตรประชาชน, สำนาทะเบียนบ้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการคดี

- ลงทะเบียนรับคดี
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบประวัติ......
- จ่ายคดีส่งต่อพนักงานคุมประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติ

- รวบรวมพยานหลักฐาน
- ตรวจสอบข้อมูล/ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- สอบปากคำพยานแวดล้อม/ ใกล้ชิด/ พฤติการณ์แห่งคดี/ จำเลยร่วม/ คู่คดี
- วิเคราะห์ข้อมูล
- สรุปจัดทำรายงาน เสนอความเห็น
- ......../ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจรายงานส่งพิมพ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น