วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

พันธกิจ

1.แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดชุมชน  ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ 
   บังคับบำบัดและติดตาม    ช่วยเหลือภายหลังปล่อย
2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
  ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแล  แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น