วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการงานควบคุมและสอดส่อง

ศาลสั่งคุมความประพฤติ
- เตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบนัดคุมความประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติ
พบเจ้าหน้าที่ธุรการคดี
รับคดีและจ่ายคดีให้พนักงานคุมประพฤติ


พบพนักงานคุมประพฤติ
(รับทราบเงื่อนไข)
ชี้แจงเงื่อนไขและรวบรวมข้อมูล

เข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟู
(เงื่อนไขของศาล/พนักงานคุมประพฤติ)
- วิเคราะห์วางแผนการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำผิด
- ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ผิดตามแผน/เงื่อนไขของศาล

- ติดตามประเมินผล
- รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
- ทำงานบริการสังคม
- อบรมธรรมมะ
- อบรมจริยธรรม
- อบรมฝึกอาชีพ
- กิจกรรมอบรมความรู้ ฯลฯ
- รับการสงเคราะห์ด้านต่าง ๆ


จัดทำรายงานเสนอศาล
ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
รายงานพ้นคุมด้วยดี

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
รายงานผิดเงื่อนไข
** ศาลออกหมายจับ**

กระบวนการทำงานของสำนักงานคุมประพฤติ

กระบวนการสืบเสาะและพินิจ
ศาลมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำเลย
ภายใน 15 วัน หรือขยายได้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 30 วัน
1.เตรียมเอกสารคำสั่งสืบเสาะและพินิจ, บัตรประชาชน, สำนาทะเบียนบ้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการคดี

- ลงทะเบียนรับคดี
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบประวัติ......
- จ่ายคดีส่งต่อพนักงานคุมประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติ

- รวบรวมพยานหลักฐาน
- ตรวจสอบข้อมูล/ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- สอบปากคำพยานแวดล้อม/ ใกล้ชิด/ พฤติการณ์แห่งคดี/ จำเลยร่วม/ คู่คดี
- วิเคราะห์ข้อมูล
- สรุปจัดทำรายงาน เสนอความเห็น
- ......../ หัวหน้ากลุ่มงานตรวจรายงานส่งพิมพ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

ค่านิยมร่วม

ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตระหนักคุณ่าของศักดิ์ศรีมนุษย์
มีความศรัทธา  ภาคภูมิใจในวิชาชีพ   และรักการให้บริการ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ทำงานเป็นทีม    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
รักการเรียนรู้    และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

1.แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดชุมชน  ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ 
   บังคับบำบัดและติดตาม    ช่วยเหลือภายหลังปล่อย
2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
  ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแล  แก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม 
โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในปี  พ.ศ.2557